شهرسازان برتر

شهرسازی و مسائل مربوطه

 

 

لیست دروس مربوط به دوره " برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسي شهرسازي "
   کد درس نام درس اختیاری نوع
نیمسال 1
1 23220000 کارگاه بیان تصویری (1) خیر اصلي
2 23220055 کاربرد ریاضیات در شهر سازی خیر اصلي
3 23220044 درآمدی بر شهر شناسی خیر اصلي
4 23220033 مبانی جغرافیا خیر اصلي
5 23220022 مبانی اقتصاد خیر اصلي
6 23220011 مبانی جامعه شناسی خیر اصلي
نیمسال 2
7 23221036 آمار وروشهای کمی در شهر سازی خیر اصلي
8 23221025 جامعه شناسی شهری خیر اصلي
9 23221014 اقتصاد شهری خیر اصلي
10 23221003 جغرافیای شهری خیر اصلي
11 23221047 درک وبیان محیط شهری خیر اصلي
12 23220066 کارگاه بیان تصویری 2 خیر اصلي
نیمسال 3
13 23221069 آشنایی با مبانی معماری وساختمان خیر اصلي
14 23221058 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی خیر اصلي
15 23222006 روش تحقیق در شهر سازی خیر اصلي
16 23220088 بوم شناسی طبیعی وانسانی خیر اصلي
17 23220077 کاربرد هندسه درشهرسازی خیر اصلي
18 23221070 کارگاه مطالعات شهری خیر اصلي
نیمسال 4
19 23222017 مبانی ورشهای برنامه ریزی شهری خیر اصلي
20 23222028 گارگاه برداشت کالبدی خیر اصلي
21 23222039 شناخت فضاهای شهری ایران خیر اصلي
22 23221116 مبانی مهندسی شبکه حمل ونقل خیر اصلي
23 23221105 تاریخ وفرهنگ شهرنشینی جهان خیر اصلي
24 23221092 کاربرد رایانه در شهر سازی خیر اصلي
نیمسال 5
25 23222040 مسکن خیر اصلي
26 23220124 ریاضیات (2) خیر اصلي
27 23220135 معادلات دیفرانسیل خیر اصلي
28 23220146 زبان تخصصی خیر اصلي
29 23220215 GIS خیر اصلي
30 23221183 مدلهای کمی در شهرسازی خیر اصلي
31 23221172 تاریخ شهر وشهر سازی درایران خیر اصلي
32 23221150 طرح شهرسازی(2) خیر اصلي
نیمسال 6
33 23221230 طرح شهر سازی ( 3) خیر اصلي
34 23221207 مبانی وروشهای طراحی شهری خیر اصلي
35 23222051 برنامه ریزی منطقه ای خیر اصلي
نیمسال 7
36 23222108 برنامه ریزی حمل ونقل شهری خیر اصلي
37 23222095 منظر سازی خیر اصلي
38 23222084 بافتهای فرسوده وتاریخی خیر اصلي
39 23222073 تاسیسات وزیر ساختهای شهری خیر اصلي
40 23222062 طرح شهر سازی ۴ خیر اصلي
نیمسال 8
41 23222119 طرح شهر سازی ۵ خیر اصلي
42 23222120 پروژه نهایی خیر اصلي
نوشته شده در 2011/1/29ساعت 22:56 PM توسط مسعود آقا|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت